contactKaya Utrecht 13B & C
Bonaire, Caribisch Nederland
telefoon +599 717 3343
mobiel +599 786 2202
info[at]kinderopvangdopey.com
nieuws
 • Naschoolse opvang

Kinderopvang Dopey is maandag t/m vrijdag van 07:15 t/m 12:30 en van 12:30 t/m 17:30 geopend.

Mocht je gebruik van deze service willen maken neem dan even contact met ons op!

Informatie Dopey

In de loop van het schooljaar zult u uw zoontje of dochtertje regelmatig thuis zien komen met allerlei werkjes die allemaal te maken hebben hetzelfde onderwerp. Naast deze werkjes hebben de kinderen op de opvang dan ook nog allerlei spelletjes en opdrachtjes gedaan die allemaal met dit onderwerp te maken hebben.
Deze onderwerpen sluiten zeer nauw aan bij datgene wat de kinderen direct ervaren en beleven zowel thuis, op straat en op de opvang.
Wij hopen dat u als ouders veel belangstelling voor de werkjes van uw kind heeft en dat u samen met uw kind veel plezier aan zult beleven.


Augustus 2022 Thema: Welkom (Welkom op de Kinderopvang Dopey)
September 2022 Thema: Mensen jij en ik (Van top tot teen, lichaam)
Oktober 2022 Thema: Supermarkt (Boodschappen doen)
November 2022 Thema: Verkeer (Broem Tingeling)
December 2022 Thema: Feest ( Vier je mee?)
Januari 2023 Thema: Ziek (ziek en beter worden)
Februari 2023 Thema: Beroepen (Dat wil ik aan)
Maart 2023 Thema: Wonen (Waar woon ik)
April 2023 Thema: Cultuur (Cultuur van Bonaire)
Mei 2023 Thema: Natuur (Planten & Dieren)
Juni 2023 Thema: Water (Lekker nat)
Juli 2023 Thema: Zomer (oef wat is het warm)

Kinderopvang Dopey beoogt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van het jonge kind te stimuleren in overleg met ouders, deskundigen, overkoepelende en gelijkgerichte instanties, maar met behoud van de navolgende doelstellingen:

 1. Kinderen van 1 1⁄2 tot 4 jaar in groepsverband samenbrengen, waardoor de onderlinge contacten en de taalontwikkeling gestimuleerd worden. De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Naast de individuele speelmogelijkheden wordt veel belang gehecht aan het collectieve speelgoed, omdat dit onder meer het wederzijds acceptatievermogen van de kinderen kan bevorderen. Het samen spelen, zingen en praten bevordert vanzelf de taalontwikkeling van de peuter.

 2. Zodanige voorwaarden scheppen, dat het genoemde voor zoveel mogelijk kinderen bereikbaar wordt. De ruimte, waarbinnen het spel plaatsvindt en de materialen, waarmee gespeeld wordt, zijn condities, die onder voortdurende kritische benadering staan.

 3. Het beschermen en bevorderen van de natuurlijke ontwikkeling op een aanvullende en ook andere manier dan in de gezinssituatie. Het geven van vrijheid in het spel en het bieden van variaties in de speelmogelijkheden kan in de kinderopvang over het algemeen makkelijker dan thuis. Ook doet het kind in de kinderopvang talloze andere indrukken op en ontvangt het vele impulsen van andere kinderen. Het kind gaat leren om zichzelf te zijn binnen de groep en zal doordoor ook sneller en zelfstandiger tot initiatieven komen. dit kan ten goede komen aan de zelfontplooiing. Een gedeelte van de taak van de leidsters is het kind te beschermen bij gevaarlijk spel en de kinderen te stimuleren om gezamenlijk gebruik te maken van de geboden mogelijkheden. De leidster zal meer begeleidend dan sturend optreden. Bovenal zorgt de leidster ervoor, dat het kind zich samen met zijn leeftijdsgenootjes prettig en thuis voelt in de kinderopvang. Indien opvallend gedrag van een kind wordt gesignaleerd zal de groepsleidster overleg plegen met de ouders.

 4. Bevorderen dat het kind zelfstandiger wordt, waardoor de weerbaarheid kan worden vergroot. Een individuele benadering van het kind staat voorop. Er wordt naar gestreefd om het kind zoveel mogelijk zelfstandig situaties te laten oplossen. Informatie van de ouders over het gedrag van het kind is onontbeerlijk. Doordat de opvoedingsrol tijdelijk door anderen wordt overgenomen, leert het kind zich te bewegen in een andere situatie dan de gezinssituatie.

 5. Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de ouders. Door het organiseren van ouderavonden koffieochtenden en thema-avonden, kunnen ouders ook onderling informatie uitwisselen, hetgeen weer voordelen kan bieden aan het kind. Tevens kunnen ouders op donderdag, bij het brengen van hun kind, op de kinderopvang koffie/thee drinken.

Nadat u bericht heeft ontvangen dat er een plekje voor uw kindje is op de kinderopvang komt het moment dat u voor het eerst met uw kind de kinderopvang bezoekt.


Het is belangrijk dat u de eerste keer de kinderopvang ongeveer een half uur a drie kwartier bezoekt om kennis te maken met de groepsleidsters en wat rond te kijken op de kinderopvang. Na de kennismaking is het beste dat u de volgende keren, nadat u even samen met het kind de kinderopvang bekeken heeft, resoluut afscheid neemt. Mocht het niet lukken de eerste keer, wees dan niet ontmoedigd. Geef het kind de kans te wennen aan de nieuwe omgeving.


Als uw kind verdrietig blijft, dan bellen de leidsters u altijd op. Ook mag u natuurlijk altijd naar de kinderopvang bellen om te vragen hoe het gaat met uw peuter. Kom de eerste keer ook iets eerder uw kind halen, u hoeft dan niet meteen weg te gaan met uw peuter, maar u bent wel de eerste ouder die zijn of haar kind komt halen. Dit is voor de peuter erg belangrijk: zo weet hij dat hij ook echt weer opgehaald wordt. Als er allerlei kinderen al weggaan en zijn vader of moeder is er nog niet is het kind al gauw bang dat u niet komt.


De groepen draaien met meestal vaste leidsters op een groep van 18 kinderen . Soms is 1 stagiaire of vrijwilligster erbij.


Binnengekomen doen de kinderen zelf een keuze uit het aanwezige speelmateriaal. Als we in de kring zitten wordt gezellig gepraat, gezongen, een spelletje gedaan daarna gaan we gezellig eten en drinken etc.


Daarna gaan we als het weer het toelaat naar buiten en anders veranderen we de spelsituatie in de speelzaal. De mogelijkheid bestaat om eens een ochtend te komen kijken als uw kindje aan het spelen is, maar altijd in overleg.


In de speelgroep doet een kindje zijn eerste stappen in een wereld die zoveel anders en uitgebreider is dan thuis en ontdekt daar van alles.


Dit sluit aan bij de behoefte die kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar hebben om, naast de hechte, intieme band met zijn ouders/verzorgers, andere contacten te krijgen. Ongemerkt leert hij met anderen omgaan.


De leidsters zijn heel belangrijk, zij nemen zolang de plaats in van de ouders/verzorgers. Het belangrijkste op de kinderopvang is dan ook de relatie tussen het kind en de leidster. Is die goed, dan gaat het kind ook lekker spelen. Als die band er niet is, dan voelt een klein kind zich onveilig en zal het niet meer spelen.


Op de kinderopvang hoeft niets en mag veel. Een peuter hoeft dus niet met anderen te spelen. Hij mag gerust lekker zijn eigen gang gaan en doen waar hij zin in heeft. De meeste peuters zullen in het begin veel alleen spelen, dat wil zeggen naast de andere kinderen. Naarmate het gevoel voor sociale contacten groeit, zie je in de speelgroep langzamerhand een begin van samenspel.


Als een peuter wat langer op de kinderopvang verblijft en dus wat ouder is, zie je echt samenspel ontstaan, de behoefte om contact met elkaar te hebben in woorden en handelingen. Samen een boekje lezen, samen iets bouwen, samen buiten spelen met allerlei materiaal of theevisite; het kind begint te ontdekken dat hij niet op zichzelf staat, maar dat hij binnen een groep hoort.


Er zijn op de kinderopvang andere en meer mogelijkheden om te spelen met allerlei materialen, bijvoorbeeld lekker kliederen met zand of water.


Bij de kinderopvang is er mogelijkheid om met zand of water te spelen, waarmee dus naar hartenlust geknoeid kan worden. Dit spelen met zand en water is juist zo belangrijk omdat het aansluit bij de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.


Op de kinderopvang wordt de dreumes / peuters een veilige ruimte aangeboden waar ze de kans krijgen zich te ontplooien en zich bewust te worden van zichzelf. Door rennen, springen, klimmen en kruipen oefenen ze niet alleen de grove motoriek, maar leren ze ook enig inzicht in afstand en ruimte te krijgen. Begrippen als: op en onder, voor en achter, naast, hoog en laag, worden zo spelenderwijs geleerd en door ervaring duidelijk.


Door het spelen met water en zand, klei en verf, oefent het kind de fijne motoriek en bevredigt het zijn experimenteerdrang. Bovendien nodigt het materiaal uit tot samenspel, zoals een kar met bak, fietsjes met kiepkarren, poppenwagens, de glijbaan etc. Door al deze mogelijkheden is de speelgroep voor de kinderen belangrijk en fijn.


Het is voor de leidsters erg belangrijk om te weten wanneer zich bijzondere voorvallen voordoen, waardoor de peuter uit zijn/haar gewone doen is. Zeker als de ouders het gevoel hebben dat hun kind wat extra aandacht nodig heeft.


Dit kunnen in hun ogen grote dingen zijn, zoals bijvoorbeeld een paar dagen ziek zijn geweest, logeren. Meer ingrijpende dingen zoals de komst van een broertje of zusje, opname zieken huis, scheiding ouders, een huisdier dat is doodgegaan etc. kunnen uiteraard ook aan de orde zijn.


Wanneer de leidsters hiervan op de hoogte zijn, dan zullen zij bepaalde uitlatingen van uw kind beter begrijpen en hierop in kunnen spelen.


Flexibele opvang wordt geboden aan kinderen tussen 1 ½ en 4 jaar.


Iedereen die zijn of haar kind een ochtend bij ons wil laten spelen, omdat u bijvoorbeeld zelf naar de dokter of kapper moet of omdat er te weinig vriendjes in de thuisomgeving zijn, kan van deze mogelijkheid gebruik maken.


Per groep kunnen ongeveer 2 peuters flexibel worden opgevangen.


De dienstdoende groepsleiding bepaalt of er op dat moment een flexibele plaats beschikbaar is in haar groep.


De kosten voor het spelen bedragen $ 15 dollar.(halve dagdeel: 07:30 – 12:30) ( 12.30 – 17.30 )


Het jonge kind staat volop in de belangstelling. Iedereen is het erover eens dat de eerste levensjaren heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Wij als Dopey willen er graag toe bijdragen dat de ontwikkeling van uw kind goed verloopt. Dit doen we door goed naar uw kind te kijken en op zijn/haar behoeften in te spelen. Wanneer wij het idee hebben dat uw kind extra aandacht of hulp nodig heeft, zullen we dit met u bespreken.


Aangezien we de ontwikkeling van uw peuter zo goed mogelijk willen volgen en de overgang naar de basisschool voor uw kind zo soepel mogelijk willen laten verlopen, hanteren we al een aantal jaren de zgn. observatielijst.


In de observatielijst beschrijven we ho e uw kind zich op de peuterkinderopvang heeft ontwikkeld. Voelt het kind zich prettig in de groep? Zit het lekker in zijn vel? Wat vindt het kind leuk?


De eerste maal dat de groepsleiding dit formulier invult is wanneer uw kind de groep ca. 4 maanden bezocht heeft. 2x per jaar houden wij een gesprek (10 minuten) met de ouders.


Als uw kind bijna 4 is geven we een joepieboekje mee naar zijn/haar toekomstige basisschool.


Wat hebben peuters met een joepie boekje te maken? Het succes van een joepie boekje (rapport) staat of valt met een goede overdracht. Een joepie boekje kan alleen slagen wanneer alle partijen samenwerken en goed op elkaar afgestemd zijn. Hetzelfde geldt voor de overgang van de peuterkinderopvang naar de basisschool. Hoe beter de overdracht en samenwerking, hoe gemakkelijker een peuter de stap van de peuterkinderopvang naar de basisschool kan maken.


Wanneer u commentaar of aanvullingen heeft, kunnen we die op de observatielijst noteren.


U krijgt één exemplaar mee naar huis voor uzelf, één blijft op de kinderopvang en één exemplaar geven wij (met uw toestemming) door aan de toekomstige basisschool van uw kind. Het is voor de basisschool prettig om te weten wat uw kind leuk vindt en waarin het eventueel wat extra aandacht nodig heeft. Wanneer u vragen over de observatielijst heeft, kunt u terecht bij de leidsters.


Vanaf de eerste dag dat uw kind geplaatst wordt op de peuterspeelzaal, bent u ouderbijdrage verschuldigd. Vanaf dat moment is er namelijk een plaats gereserveerd voor uw zoon of dochter.


Voor de maandelijks verschuldigde ouderbijdrage, ontvangt u maandelijks een factuur. U dient deze betaald te hebben op de eerste van elke nieuwe maand.


Voor de opzegging van een kindplaats geldt een termijn van 2 maanden. Dit kan ingaan op de 1ste van de nieuwe maand. U dient een opzeg formulier in te vullen (verkrijgbaar op ons Kinderopvang) en te retourneren.


Kinderen die 4 jaar zijn en naar de basisschool gaan worden automatisch uitgeschreven.


ALS HET KIND MET VAKANTIE GAAT DAN MOET HET SCHOOLGELD NORMAAL WORDEN DOORBETAALD.


Per schooljaar hebben we uitstapjes, afsluitingen en feestjes. We vragen dan van tevoren een klein bijdrage hiervoor.


U kiest dan zelf of u dan uw kind die dag laat meedoen.


De vakanties lopen zo veel mogelijk gelijk met die van de onderbouw van het openbaar primair onderwijs op Bonaire. Een lijstje met de vakanties wordt altijd in de nieuwsbrief gepubliceerd en er hangt ook een lijst op de peuterspeelzaal.

 

 

 

 

 

 • Openingstijden
 • 07:15 - 12.30 - 12.30 – 17.30

  De groepsleiding dient op de hoogte te zijn van de aankomst en het vertrek van de kind. Als u uw kind door iemand anders laat ophalen, wilt u dit dan aan de groepsleiding doorgeven. Dit stellen zij zeer op prijs. De leidster is eerder aanwezig, maar die tijd is hard nodig om allerlei spullen klaar te zetten. Zij heeft zodoende nog geen tijd voor de kinderen.


 • Toelating
 • Kinderen worden geplaatst (op volgorde van aanmelding en mits de wachtlijst dit toelaat) vanaf 0 jaar tot 10 jaar. De kinderen kunnen worden aangemeld door middel van een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u ophalen bij onze Kinderopvang of downlouden via onze website. Dit formulier kunt u hier opslaan.


 • Verzuim
 • Bij ziekte of ander verzuim dient de groepsleiding op de hoogte te worden gebracht. In het algemeen kan je stellen dat een kind, dat ziek is, de speelzaal niet kan bezoeken. Het is belangrijk dat een kind uitziekt om weer wat op krachten te komen. Een ziek kind heeft extra aandacht, verzorging en een rustige omgeving nodig. De groepsleiding heeft niet de mogelijkheid om die extra aandacht te geven. Bovendien is het voor een ziek kind prettiger om thuis te zijn. Ook een kind met een besmettelijke aandoening kan de speelzaal in vele gevallen niet bezoeken. Neem hierover contact op met de groepsleiding. Naast de bekende kinderziektes (zoals waterpokken Bof enz. ) bestaat bijvoorbeeld besmettingsgevaar bij acute diaree, hoofdluis, ontstoken ogen en wormpjes in de ontlasting. Voor al deze ziektes hanteert onze kinderopvang bepaalde protocollen. De groepsleiding wil graag op de hoogte zijn van bijzonderheden betreffende de gezondheid, eventuele aandoeningen en of medicijngebruik van uw kind. Dit dient u ook aan te geven op de inschrijfovereenkomst.


 • Verschoning
 • Wilt u uw kind gemakkelijke en goed wasbare kleding aan geven, zodat uw kind fijn en naar hartenlust kan kliederen en spelen. Graag ook genoeg luiers mee of reservekleding voorzien van naam voor ongelukjes. Het is belangrijk dat alle kinderen goede schoenen en sandalen aandoen, en niet strandslippers.


 • Aansprakelijkheid
 • Dopey is niet aansprakelijk voor het weg of stuk raken van kleding of meegebracht speelgoed. Wel heeft de Kinderopvang een verzekering (Fatum) afgesloten voor ongevallen bij de opvang.


 • Traktaties
 • Als uw kind jarig is, mag hij/zij trakteren. Er wordt een feestmuts gemaakt en liedjes gezongen. Dit alles natuurlijk als het kind dat zelf wil! Wilt u de traktaties overleggen met de leidster; dit in verband met allergie. Kies in ieder geval iets kleins en gezond.


 • Te laat...
 • Tot uiterlijk 8.30 uur kunnen de kinderen worden gebracht. En tot uiterlijk 12.30 kunnen de kinderen opgehaald worden.

  • Te laat ophalen houdt in: 5 minuten na de afgesproken ophaaltijd.

  • Indien er sprake is van zeer incidenteel te laat komen door omstandigheden, waarvan de ouder melding heeft gemaakt (bijv. telefonisch contact) ligt het voor de hand dat een boete niet het juiste middel is. Over het algemeen is het bekend bij de groepsleidsters wie er regelmatig te laat komt. Deze ouders krijgen eerst een waarschuwing mondeling, dan schriftelijk en vervolgens een boete van $15,- .

  Het informatieboek kunt u hier opslaan en/of bekijken: PDF Document

Naschoolse opvang Dopey
 1. KINDEREN VANAF 4 JAAR WORDEN TOEGELATEN.
 2. Brengen en halen
 3. a. Breng- en haaltijden
  Kinderen zijn welkom vanaf 12.30 uur.
  Ophalen kan ieder moment.
  Tot uiterlijk 17. 30 uur kunnen de kinderen worden opgehaald.

  b. Afmelden
  Wanneer een kind niet kan komen wegens ziekte of om een andere reden, dient u dit ochtends aan ons door te geven.

  c. Ophalen
  Als het kind door iemand anders wordt gehaald dan de ouder, dient dit vooraf mondeling dan wel telefonisch aan de leiding te worden gemeld. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend iemand meegegeven.


 4. Bereikbaarheid
 5. a. In verband met de zorg en verantwoordelijkheid voor uw kind, is het noodzakelijk dat u als ouder(s) telefonisch bereikbaar bent op de dagen dat uw kind naschoolse opvang bezoekt. U dient daarom door te geven waar u telefonisch bereikbaar bent.

  b. U dient een reserveadres / noodadres op te geven, voor het geval beide ouders niet bereikbaar zijn.


 6. Dagindeling
 7. Bij de naschoolse opvang werken we met een dagindeling. Dit geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel.


 8. Kleding
 9. Draagt je kind op school een uniform, dan doe je er verstandig aan een extra shirt mee te geven, zodat je kind zich geen zorgen hoeft te maken over het schoonhouden van het school uniform.
  Wij verzoeken u te zorgen dat uw kind reservekleding bij zich heeft, zodat wij u kind bij eventuele "ongelukjes" kunnen verschonen. Wij adviseren u kleding/tassen te voorzien van de naam van uw kind.


 10. Persoonlijke eigendommen
 11. Wij adviseren u om uw kind geen speelgoed sieraden mee te laten nemen van huis i.v.m. zoekraken of stukgaan hiervan.


 12. Huiswerk
 13. Natuurlijk is er de mogelijkheid om huiswerk te maken, hierover maken we aan het begin van de dag afspraken met het kind.Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het wel of niet in orde zijn van het gemaakte huiswerk.


 14. Ziekte
 15. Wij verzoeken u geen ziek kind naar kinderopvang Dopey te brengen. Kinderen met koorts (stijgende binnen 1 uur en hoger dan 38,5°c) en kinderen met een besmettelijke ziekte kunnen de kinderopvang Dopey niet bezoeken. Indien uw kind vanwege ziekte niet komt, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons te te melden. Er dient altijd iemand bereikbaar te zijn die uw kind kan komen ophalen, in geval het tijdens zijn/haar verblijf bij de kinderopvang ziek wordt.
  Medicijnen worden op het naschoolse opvang worden niet gegeven .

  a. Onder ziekte wordt in ieder geval verstaan: een kind dat zich duidelijk vervelend voelt (passief is, extreem veel huilt), over pijn klaagt, een herkenbare ziekte heeft en/of een temperatuur heeft van boven de 38,5 graden.
  Heeft je kind hoofdluis, stel ons dan zo spoedig mogelijk op de hoogte, zodat ook wij de nodige maatregelen kunnen nemen! Laat je kind a.u.b. pas weer naar de opvang komen als er geen beestjes meer in het haar zitten, zo voorkomen we verdere verspreiding. Kijk voor meer informatie en tips eens op www.hoofdluis.startpagina

  b. Ouders zijn verplicht te melden als het kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, zoals roodvonk, rode hond, meningitis , kinkhoest, mazelen, tbc, rs-virus, diarree, impetigio, vijfde ziekte, koortslip enz


 16. Traktaties
 17. Als u kind jarig is (geweest), is het uiteraard mogelijk om te trakteren. Liefs zo gezond mogelijk geen suikers en kleurstoffen.


 18. Voeding
 19. Om 13.00 lunchen we met de kinderen en rond 15.30 gaan we opruimen en is het tijd voor een snack en wat te drinken.


 20. Heeft het kind schoolmaterialen mee naar huis genomen, breng deze aub terug.

 21. Opzeggen
 22. Graag minimaal 2 maanden van tevoren doorgeven wanneer het kind de naschoolseopvang gaat verlaten. Doe u dit niet, dan moet u de desbetreffende maand toch betalen.


  De regels kunt u hier opslaan en/of bekijken: PDF Document


Baby Groep

Rust, Zorg en Aandacht voor het jonge kind

Bij Kinderopvang Dopey kunnen baby´s vanaf de leeftijd van 3 maanden opgevangen worden.

Voor deze leeftijd beschouwen wij rust, zorg en aandacht als de meest belangrijkste elementen voor het kind. Er mag niet met schoenen lopen in de babyzaal. In een zeer rustgevende omgeving speciaal voor deze hele kleintjes wordt het kind verzorgd met veel toewijding.

Als het kind 10 weken oud is, kan het kind op de zaal bij de grotere baby's. Dan nog wordt gekeken in hoeverre het kind hier aan toe is en hoelang het kind maximaal in deze nieuwe omgeving kan blijven.


Rust

De jonge baby wordt met name vanuit deze omgeving verzorgt. Ook de fles krijgt het kind in deze ruimte. Wij zorgen dat de prikkels minimaal zijn. Deze ruimte heeft ook airco.De jonge baby krijgt dan extra kleren aan zoals sokken, truitje met lange mauwen of een lange broek als het erg koud is.


Zorg en aandacht

Na de voeding of wanneer het kind wakker is wordt mee gelopen op de groep. De verzorgster zingt of praat zachtjes tegen het kind. Als het kind wakker is, kan het ook in speciale babyzitjes gelegd worden. Hierdoor is het kind in een zit-lig houding waardoor het meer uitzicht heeft.

Op verzoek van ouders kan het kind gebaad worden. Vanuit onze kijk op deze jonge baby's achten wij verschoning gedurende 2 dagen wel voldoende.


Tussen 10 weken (+/- 1,5 jaar)

Grotere baby's worden op de babyzaal opgevangen. Ook hierbij is rust, zorg en aandacht nog steeds de belangrijkste uitgangspunten. Het kind is volop aan het ontwikkelen, brabbelt al, het zicht en gehoor is goed tot helemaal ontwikkeld en het begint zich het motorisch te ontwikkelen. Uitdaging en stimulans hierbij zijn dan ook zeer belangrijk waardoor wij een baby programma aanbieden naast de verzorging van het kind.

Het programma bevat elementen om het kind te motiveren om door te gaan met deze nieuwe vaardigheden.

Op de babygroep zijn er boxen waarin het kind alleen gelegd kan worden en daarbij ook een mega box waarin meer kinderen tegelijk gelegd kunnen worden. Veiligheid dient gegarandeerd te worden wanneer het kind begint te zitten, om later te willen kruipen en staan.

In de box kunnen de kleintjes heerlijk hun gang gaan. Op moment van voeding en verschoning wordt het kind eruit gehaald en wanneer het kind weer aan rust toe is, wordt het kind naar de babyslaapkamer gebracht om te slapen.

Bij deze doelgroep wordt met name het eigen ritme aangehouden. Het moment van voeding en rust volgens de natuur van het kind zelf. Het is wel handig om een planning te hebben . Hieronder een voorbeeld.

7:30-9:00 De kinderen kunnen gebracht worden en gaan vrij spelen.
9:00-10:00 Aan tafel liedjes zingen en fruit eten. Daarna plassen of verschonen.
10:00-11:30 Kinderen die nog een fles drinken krijgen die. Kinderen die nog twee keer slapen gaan naar bed de andere gaan een activiteit doen (bv. knutselen) of gaan buiten spelen.
11:30-11.45 Fruit eten en wat drinken. Daarna verschonen. Halve dag kinderen gaan tussen 12.00 en 12.30 naar huis.
12:30-14:30 Kinderen eten warm en gaan verschonen of in bad. Slapen (de blijvers gaan vrij spelen. Daarna plassen of verschonen )
14:30-15:00 wakker worden en aankleden.
15:00-15.30 binnen spelen
15:30-16:00 eten en drinken en daarna verschonen.
16:30-17:30 De kinderen spelen buiten en worden dan langzamerhand opgehaald.

Wat moeten de baby's meenemen :

Graag eigen voeding / melk. Luiers en reserve kleding handdoek en eventueel 2x fruit per week.

Zodra de baby mee kan eten, krijgt hij/zij brood in de ochtenduren en warm eten in de middag en na de middag een tussendoortje.

over dopey informatie foto's service contact
© 2013 kinderopvangdopey.com | creative work: Bettina Battaglia